BABY 1
Đang cập nhật
15 pts (2048×1365 px)
1 ép gỗ 15×21 cm
50 file hình chụp
1 tiếng chụp
Thêm 100.000đ/người
Hỗ trợ trang phục và phụ kiện
Địa điểm thu phí khách hàng tự thanh toán.
ĐĂNG KÝ NGAY
BABY 2
Đang cập nhật
20 pts (2048×1365 px)
1 ép gỗ 30×45 cm
80 file hình chụp
1-3 tiếng chụp
Thêm 100.000đ/người
Hỗ trợ trang phục và phụ kiện
Địa điểm thu phí khách hàng tự thanh toán.
Đăng ký ngay
BABY ALBUM 20X20
Đang cập nhật
1 photobook 20×20 cm (20 trang)
35 pts
1 ép gỗ 60×90 cm
1 DVD slide hình chụp
3 tiếng chụp
Thêm 100.000đ/người
Hỗ trợ trang phục và phụ kiện
Địa điểm thu phí khách hàng tự thanh toán.
Đăng ký ngay
BABY ALBUM 20X20
Đang cập nhật
1 photobook 20×20 cm (20 trang)
35 pts
1 ép gỗ 60×90 cm
1 DVD slide hình chụp
3 tiếng chụp
Thêm 100.000đ/người
Hỗ trợ trang phục và phụ kiện
Địa điểm thu phí khách hàng tự thanh toán.
Đăng ký ngay
BABY ALBUM 20X20
Đang cập nhật
1 photobook 20×20 cm (20 trang)
35 pts
1 ép gỗ 60×90 cm
1 DVD slide hình chụp
3 tiếng chụp
Thêm 100.000đ/người
Hỗ trợ trang phục và phụ kiện
Địa điểm thu phí khách hàng tự thanh toán.
Đăng ký ngay